• Công ty TNHH Cơ khí - Xây dựng Hiệp Phúc

    -          Công ty đảm bảo các hoạt động thi công trên tất cả các công trường phải đảm bảo an toàn và hiệu quả. Việc tuân thủ những nguyên tắc về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sức khỏe nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động của Công ty.

    -          Công ty thiết lập hệ thống an toàn lao động và triển khai một cách có tổ chức, khoa học và toàn diện thông qua việc ban hành đầy đủ nội quy, quy chế về an toàn lao động, thành lập các ban kiểm tra an toàn lao động để triển khai thực hiện các quy chế về công tác bảo hộ lao động đến từng công trình. Việc kiểm tra được thực hiện thường xuyên và có tính cưỡng chế.

    -          Mục tiêu của chính sách an toàn lao động của Hiệp Phúc là lôi cuốn sự tham gia của tất cả các lực lượng lao động trong quá trình áp dụng. Công ty đảm bảo chính sách an toàn lao động luôn được đánh giá và cải tiến nhằm tạo ra môi trường lao động an toàn cho tất cả người lao động của Hiệp Phúc.

    safety first